Skip to content

Що таке нормативно правовий акт

Скачать що таке нормативно правовий акт PDF

Всі нормативно-правові акти нормативно на: закони; підзаконні нормативні акти. Система нормативно-правових актів у нашій державі будується залежно від місця органу, що видає акт, в правовий державного апарата. Закон - нормативно-правовий акт представницького вищого органу державної влади (або громадянського суспільства (безпосередньо народу)), який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури.

Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні. Казуальне тлумачення — це таке тлумачення, яке таке і стосується конкретного акт, з приводу якого і дається роз'яснення даної правової норми.

👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні. Нормативно-правовий акт видається державою або, у виняткових випадках – недержавним суб’єктом, якому таке право делеговане державою; 2) ухвалення або видання відповідно до строго встановленої процедури у порядку правотворчої діяльності; 3) наявність нових або скасування колишніх правових норм; 4) письмовий документ, що має певні реквізити (вид акту; найменування органу, що видав акт; заголовок; дата ухвалення акту; номер акту; підпис посадовця); 5) певна структура акту (преамбула, статті та/або пункти, які об’єднуються в глави, розділи, частини); 6) реєстрація акту.

Всі нормативно–правові акти. Закон - нормативно-правовий акт представницького вищого органу державної влади (або громадянського суспільства (безпосередньо народу)), який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури.

Характеристика закону як правового документа вищої юридичної чинності означає таке: закон є незаперечним, тобто ніякий інший орган, крім законодавчого, не може його скасувати або змінити; - усі інші нормативні акти (державних органів, громадських організацій, комерційних корп. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України.

Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання: дослідити поняття закону його особливості та значення; розглянути основні види законів; 2 охарактеризувати поняття та види підзаконних актів; 3 визначити співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України; 4 проаналізувати порядок прийняття законів; 5 дослідити проблеми законотворчості в Україні.

Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те що закони та інші нормативні. Нормативно-правовий акт. Класифікація нормативно-правового акта. Bakuridze Карабаева.  Основним джерелом права в сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правові акти займають особливе місце у системі правових актів.

Їх необхідно відрізняти від актів застосування й тлумачення права. На жаль в Україні на законодавчому рівні чітко не визначено поняття «нормативно-правовий акт». Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування); 2) є офіційним письмовим документом, який має обов'язкові атрибути: назву (закон, указ, постанова тощо), найменування суб'єкта, що його прийняв (Президен.

Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, який прийнятий уповноваженою особою в чітко визначеній формі і містить у собі нормативний припис, адресований невизначеному колу осіб. Система нормативно-правових актів у нашій державі будується залежно від місця органу, що видає акт, в ієрархії державного апарата.

Всі нормативно-правові акти поділяються на: закони; підзаконні нормативні акти. Закон – це акт, прийнятий Верховною Радою України або через референдум (тобто законодавчою владою), що регулює найбільш важливі суспільні відносини і має вищу юридичну силу. Прийнято розрізняти з. Нормативно-правовий договір відрізняється від договору як індивідуального акту Неперсонифицированность своїх приписів, неоднократностью і довготривалість своєї дії.

Найбільше значення договір як джерело права має для міжнародного та конституційного права.  Нормативний правовий акт - це офіційний письмовий акт-документ, що містить юридичні норми і який приймається в спеціальних процедурних формах компетентними органами держави, а також у порядку делегованого законодавства або шляхом референдуму. Нормативні правові акти слід відрізняти від іншого різновиду правових актів - індивідуальних юридичних актів, а головне - від такого різновиду індивідуальних актів, як акти застосування права.

doc, rtf, txt, txt